درمان بیرون زدگی شدید دندانها و برجستگی لبها همراه با انحراف خط وسط توسط درمان ارتودنسی با کشیدن ۴ دندان آسیاب کوچک .
به بهبود رابطه لبها با چانه و بینی توجه بفرمایید .

 

Treatment of Sever dentoalveolar protrusion and midline deviation by extraction of upper and lower premolars.