درمان بیرون زدگی دندانها و برجستگی بیش از حد لبها توسط کشیدن ۴ دندان آسیاب کوچک
به هارمونی ایجاد شده بین لبها ، چانه و بینی توجه بفرمایید.

 

Treatment of sever dentoalveolar protrusion with four premolars extraction