درمان بیرون زدگی شدید فک پایین توسط دستگاههای هدایت رشد بدون جراحی و بدون کشیدن دندانهای دائمی

Non-surgical non-extraction treatment of severe skeletal class III with growth guidance appliances