در این بیمار شاهد افزایش ارتفاع صورت و باز بودن زاویه لب و بینی همراه با بی نظمی دندانها هستیم که بدون کشیدن دندانهای دائمی به نحو مطلوب درمان گردیده است
کشیدن دندانهای دائمی در این تیپ صورتی اثرات بسیار مخربی بر روی نیمرخ و لبخند بیمار خواهد داشت.

Non-extraction treatment in a long face patient with a crowded dentition in order to prevent profile flattening and correction of nasolabial angle.