در این بیمار شاهد کوچکی و عقب ماندگی فک بالا، رابطه معکوس دندانهای قدامی نهفتگی دندان نیش و بد فرمی دندان کناری هستیم.
این بیمار به نحو مطلوب بدون کشیدن دندانهای دائمی و با تصحیح فرم دندان کناری درمان گردیده است.

Non-extraction, non-surgical treatment of skeletal class III with impacted canine and peg lateral incisor.