در این بیمار شاهد نیمرخ مقعر همراه با زاویه باز بینی لبی و شیب به سمت عقب لب بالا هستیم که همگی بر درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان دائمی تاکید میکند. به بهبود نسبی شیب لب بالا و افزایش برجستگی لبها توجه بفرمایید .